Vedtægter for Teen Clubs Gladsaxes Venner

§ 1  Navn og tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningens navn er Teen Clubs Gladsaxes Venner.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

§ 2  Formål
Foreningens formål er at tilvejebringe alsidige kulturelle oplevelser for borgere i Gladsaxe Kommune og omegn med inspiration fra Teen Clubs Gladsaxe.

§ 3  Foreningens opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  Evt. opløsende generalforsamlinger skal altid afholdes med medlemmernes fysiske tilstedeværelse.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere tilsvarende kulturelle foreninger efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

§ 4  Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, som går ind for foreningens formålsparagraf.

§ 5  Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere tildele møderet uden stemmeret til enkeltpersoner eller repræsentanter for foreninger, som foreningen samarbejder med.
Stk. 4. Medmindre andet er præciseret i vedtægterne træffer generalforsamlingen beslutninger med simpelt flertal (mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er flere opstillede kandidater end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg opnås valg af den eller de kandidat(er), der opnår flest stemmer.

§ 6  Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. kvartal.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel overfor samtlige medlemmer (brev eller e-mail) med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal dog være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts, og udsendes sammen med indkaldelsen.
Stk. 5. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indkalde medlemmerne til et telefonmøde for at få truffet beslutninger. Indkaldelsen skal udsendes til samtlige medlemmer (brev eller e-mail) med mindst 5 dages varsel. Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i telefonmødet, kan pågældende informere bestyrelsen om sine synspunkter pr. brev eller e-mail. Såfremt mindst 5 medlemmer i et givent spørgsmål forlanger det, skal bestyrelsen indkalde til et møde med fysisk tilstedeværelse for at træffe konkret beslutning.

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom overfor formanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 4 uger efter at anmodningen er forelagt formanden.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fremsendes skriftligt til samtlige medlemmer (brev eller e-mail) med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af, hvilke punkter, der ønskes behandlet.

§ 8  Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden og mindst 3 medlemmer eller flere. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer.
Stk. 3. Udtræder et andet medlem af bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen enten fortsætte frem til næste ordinære generalforsamling uden suppleant eller udpege en suppleant blandt medlemmerne af foreningen frem til førstkommende generalforsamling. Hvis det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode ikke ville være udløbet på dette tidspunkt, indvælges afløseren for ét år, således at princippet om mindst 1 medlem på valg hvert år ikke forstyrres de efterfølgende år.

§ 9  Bestyrelsens forretningsorden
Stk. 1. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder. Referatet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen holder løbende kontakt med medlemskredsen via elektronisk kommunikation (f.eks. e-mails), telefonmøder e.l.

§ 10  Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11  Kontingent
Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan beslutte at fastsætte forskellig kontingentsats for forskellige grupper. Kontingentet kan evt. fastsættes til nul kroner.
Stk. 2. Kontingentperioden løber fra 1. april til 31. marts. Kontingentet forfalder til betaling senest én måned efter udsendelsen af kontingentopkrævningen.

§ 12  Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


****

Disse vedtægter er vedtaget på det stiftende møde den 14. august 2008.